Liên lạc

Để liên lạc với Đàm Thanh Hoa có thể gọi đến

Tel 0987987227

Email : damthanhhoa277@gmail.com

Fb:. http://facebook.com/hoa.dam1